Obszar działalności Kancelarii obejmuje następujące dziedziny:

  • prawo cywilne m.in. ochrona dóbr osobistych, sprawy o zapłatę, sprawy dotyczące prawa własności
    i posiadania, odszkodowania, sprawy spadkowe,  reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym;
  • prawo rodzinne i opiekuńcze m.in. sprawy o rozwód, separację, alimenty, podział majątku dorobkowego;
  • prawo handlowe i gospodarcze m.in. przygotowywanie dokumentacji koniecznej do rejestracji spółek, sporządzanie projektów umów;
  • prawo pracy m.in. ustalenie istnienia stosunku pracy, rozwiązanie umowy o pracę, przywrócenie do pracy, odszkodowanie, dyskryminacja i mobbing;
  • prawo administracyjne m.in. odwołanie od decyzji administracyjnej, skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego, skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
  • prawo karne m.in. występowanie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego i prywatnego, obrońcy oskarżonego (w postepowaniu przygotowawczym i sądowym) oraz obrońcy obwinionego w sprawach o wykroczenia.